Testy i oferta diagnostyczna

Proszę o zapoznanie się z ofertą diagnostyczną poniżej testy na: IQ, zdolności muzyczne, zdolności językowe, osobowość, temperament, wskaźniki depresji, lęk, testy na pamięć, uszkodzenia OUN, problemy szkolne, problemy w komunikacji.

TESTY DO POMIARU INTELEKTU I ZDOLNOŚCI (DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI)

SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DZIECI

WERSJA ZMODYFIKOWANA (WISC-R)

 Wiek dzieci w wieku szkolnym (6 – 16 lat). Procedura: badanie indwidualne; przeciętnie ok. 60 minut
 Normy dla dzieci w wieku od 6;0 do 16;11 lat (próba ogólnopolska).
 Zastosowanie przede wszystkim w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu

SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DOROSŁYCH

WERSJA ZREWIDOWANA – WAIS-R(PL2)

 Wiek młodzież powyżej 16 lat,dorośli.
 Procedura badanie indywidualne; przeciętnie 60 – 90 minut.
 Normy dla osób w wieku od 16 do 79 lat (próba ogólnopolska).
 Zastosowanie przede wszystkim w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu.

OMNIBUS

Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2002)

 Wiek studenci, dorośli z wyższym wykształceniem Procedura: badanie grupowe; czas ograniczony – 60 minut
 Normy dla studentów oraz dla dorosłych z wyższym wykształceniem (próby incydentalne).
 Zastosowanie przede wszystkim selekcja

TEST ZDOLNOŚCI JĘZYKOWYCH (TZJ)

Marcin Wojtowicz (2006)

 Wiek uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej, uczęszczający do gimnazjum, dorośli Procedura: badanie grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 50 minut
 Normy dla uczniów kończących szkołę podstawową, uczniów gimnazjum oraz osób dorosłych.
 Zastosowanie selekcja uczniów do profilowanych klas językowych, poradnictwo pedagogiczne, prognoza możliwości szybkiego opanowania nowego języka obcego.

KWESTIONARIUSZ TWÓRCZEGO ZACHOWANIA (KANH)*

Stanisław Popek (2000)

 Wiek od 12;6 r.ż., dorośli
 Procedura badania indywidualne i grupowe; bez ograniczenia czasu
 Zastosowanie w poradnictwie do oceny uzdolnień twórczych

TESTY OSOBOWOŚCIOWE (DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI)

TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ DLA DZIECI

WERSJA Z POSTACIAMI ZWIERZĄT (CAT-A)

Leopold Bellak, Sonya Sorel Bellak (polskie wydanie: 1987)

 Wiek dzieci od 3 do 10 lat. Procedura: badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu
 Zastosowanie w praktyce psychologicznej, do diagnozy osobowości.

TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ DLA DZIECI

WERSJA Z POSTACIAMI LUDZI (CAT-H)

Leopold Bellak, Sonya Sorel Bellak (polskie wydanie: 1987)

 Wiek dzieci od 3 do 10 lat.
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu
 Zastosowanie w praktyce psychologicznej, do diagnozy osobowości

TEST SZONDIEGO*

EKSPERYMENTALNA DIAGNOSTYKA POTRZEB

(1996)

Projekcyjny test osobowości.

 Opis Opis: materiał testowy stanowią zdjęcia ludzkich twarzy – 6 serii, po 8 portretów każda. Zadaniem badanego jest wybór dwóch najbardziej i dwóch najmniej sympatycznych portretów.
 Zastosowanie do diagnozy osobowości.

* Wydawcą testu jest wydawnictwo ERDA

INWENTARZ DO OCENY PŁCI PSYCHOLOGICZNEJ (IPP)

Alicja Kuczyńska (1992)

 Wiek dorośli.
 Procedura badanie grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 10 minut.
 Zastosowanie IPP jest narzędziem służącym do oceny płci psychologicznej jednostki. Płeć psychologiczna rozumiana jest jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.

SKALA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ – TWARZE (SIE-T)

Anna Matczak, Joanna Piekarska, Elżbieta Studniarek

 Wiek młodzież od 16. roku życia i dorośli
 Procedura badania grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15 – 20 minut. Test służy do pomiaru zdolności do rozpoznawania ekspresji mimicznej; zdolność ta traktowana jest jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji
 Zastosowanie w badaniach naukowych oraz – jako narzędzie pomocnicze – w praktyce diagnostycznej (poradnictwo, doradztwo, selekcja).

TEST ZAINTERESOWAŃ*

Erich Mittnecker, Walter Toman

Polska adaptacja: Elżbieta Renata Dajek (1995)

 Wiek młodzież.
 Procedura badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 25 minut. Służy do pomiaru zainteresowań. Normy: dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego (młodzież warszawska).
 Zastosowanie w poradnictwie zawodowym.

* Wydawcą testu jest wydawnictwo ERDA

TEST PIRAMID BARWNYCH*

Rober Heiss, Petra Halder (polskie wydanie: 1995)

 Wiek starsze dzieci, młodzież, dorośli.
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu. Projekcyjna metoda badania afektywnej struktury osobowości człowieka.
 Zastosowanie w praktyce psychologicznej, do diagnozy afektywności starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.

* Wydawcą testu jest wydawnictwo ERDA

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP)

Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Ewa Zalewska, Joanna Stańczak (2006)

 Wiek uczniowie gimnazjum, szkół średnich, dorośli
 Procedura grupowe i indywidualne; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 20 minut.Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Pozwala na wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów
 Zastosowanie wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji itp.

Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

P. T. Costa Jr, R. R. McCrae

Polska adaptacja i podręcznik: Jerzy Siuta

 Wiek młodzież i dorośli
 Procedura badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu (przeciętnie trwa 35 – 45 minut).
 Normy stenowe, dla dwu grup wieku: 17 – 29 lat i 30 – 79, osobno dla kobiet i mężczyzn, opracowane na podstawie badania próby obejmującej 603 osoby różniące się wiekiem, płcią, poziomem wykształcenia i miejscem zamieszkania.
 Zastosowanie Narzędzie rekomendowane zarówno do celów badań naukowych, jak i do stosowania w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, w tym zwłaszcza w obszarze psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej, a także w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji

FORMALNA CHARAKTERYSTYKA ZACHOWANIA

– KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU (FCZ-KT)

Bogdan Zawadzki, Jan Strelau (1997)

 Wiek młodzież, dorośli
 Procedura badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 30 minut. Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania
 Normy Normy staninowe, opracowane na podstawie badania próby obejmującej przeszło 4000 osób, podane są dla sześciu grup wieku (15 – 19 lat, 20 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat i 60 – 80 lat), oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.
 Zastosowanie W poradnictwie zawodowym, wychowawczym, w badaniach naukowych i klinicznych., do diagnozy temperamentu.

METODA KONFRONTACJI Z SOBĄ

Hubert J. M. Hermans

Polska adaptacja: Piotr Oleś (1992)

 Wiek osoby powyżej 15 roku życia o co najmniej przeciętnym poziomie inteligencji.
 Procedura badanie indywidualne; przebiega w kilku etapach, z których każdy trwa 1-2 godziny.Jest to metoda badania doświadczenia człowieka, jednocześnie umożliwiająca mu lepsze samopoznanie.
 Opis Metoda Konfrontacji z Sobą oparta jest na fenomenologicznej koncepcji osobowości H.J.M. Hermansa. Pacjent (badany) ma sformułować odpowiedzi na szereg pytań, dokonując w ten sposób przeglądu tego wszystkiego, co aktualnie uważa za ważne w swoim życiu. W w yniku badania uzyskuje całościowy, uporządkowany obraz własnego doświadczenia. Analiza wyników ma charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy. Metoda Konfrontacji z Sobą przeznaczona jest dla osób mających motywację do samopoznania lub zmiany.
 Zastosowanie jest to metoda przede wszystkim psychoterapeutyczna, ale może być stosowana do celów badawczych i diagnostycznych. Najbardziej typowym zastosowaniem Metody Konfrontacji z Sobą jest wykorzystanie jej w poradnictwie dla osób przeżywających trudności i problemy, kryzysy tożsamości, konflikty z innymi lub poważne trudności decyzyjne.

KWESTIONARIUSZ NADZIEI PODSTAWOWEJ (BHI-12)

Jerzy Trzebiński, Mariusz Zięba (2003)

 Wiek młodzież szkolna (powyżej 16. roku życia) lub studiująca oraz dorośli z wykształceniem co najmniej średnim.
 Procedura badania grupowe lub indywidualne; czas badania nie przekracza 10 minut. Mierzona kwestionariuszem BHI-12 nadzieja podstawowa rozumiana jest, zgodnie z teorią E. Eriksona, jako przeświadczenie jednostki o uporządkowaniu i sensowności świata oraz jego przychylności ludziom. Przeświadczenie to stanowi czynnik warunkujący konstruktywne reagowanie człowieka na zmiany i przełomowe wydarzenia, zwłaszcza na sytuacje ponoszenia nieodwracalnych strat.
 Zastosowanie w badaniach naukowych oraz w diagnozie indywidualnej (zwłaszcza przy prognozowaniu łatwości adaptacji, sposobów reagowania na stres i traumę oraz szans oddziaływań edukacyjnych czy psychoterapeutycznych).

INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU (STAI)

C.D. Spielberger, R.L. Gorsuch, R.E. Lushene

Polska adaptacja STAI: C. D. Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk, K. Wrześniewski

Podręcznik: T. Sosnowski, K. Wrześniewski, A. Jaworowska, D. Fecenec

Wydanie trzecie, rozszerzone (2006)

 Wiek młodzież w wieku 15 i 16 lat, dorośli (21 – 79 lat), żołnierze zasadniczej służby wojskowej
 Procedura Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 15-20 minut.
 Zastosowanie STAI jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostek Zastosowanie: do diagnozy przesiewowej i indywidualnej; skala X-1 przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku.i oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU DLA DZIECI (STAIC)

C.D. Spielberger, C.D. Edwards, R.E. Lushene, J. Montuori, D. Platzek

Polska adaptacja: C.D. Spielberger, T. Sosnowski, D. Iwaniszczuk

Podręcznik: T. Sosnowski, K. Wrześniewski, A. Jaworowska, D. Fecenec

Podręcznik: Aleksandra Jaworowska (2005)

 Wiek dzieci, młodzież
 Procedura badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15-20 minut ISCL jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.
 Normy dla uczniów w wieku 10-14 lat.
 Zastosowanie do diagnozy przesiewowej – w celu wyłonienia dzieci, które mogą mieć trudności w funkcjonowaniu szkolnym oraz indywidualnej – przy diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych; skala C-1 może być przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku a skala C-2 w wykrywaniu dzieci o skłonnościach neurotycznych.

OCENA ZDROWIA PSYCHICZNEGO wg D. Goldberga*

David Goldberg

Polska adaptacja: Zofia Makowska, Dorota Merecz

 Wiek dorośli
 Procedura badania indywidualne lub grupowe; czas badania na ogół nie przekracza 10 min. Kwestionariusze Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-12 i GHQ-28 służą do oceny stanu zdrowia psychicznego osób dorosłych. Pozwalają na wyłonienie osób, których stan psychiczny uległ czasowemu lub długookresowemu załamaniu w wyniku doświadczanych trudności, problemów lub na skutek choroby psychicznej oraz takich, u których występuje istotne ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego
 Normy opracowano normy stenowe (oddzielne dla kobiet i mężczyzn) dla pracujących osób dorosłych, pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.
 Zastosowanie badania przesiewowe mające na celu ujawnienie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz badania kondycji psychicznej różnych populacji.

* Wydawcą testu jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

KWESTIONARIUSZ RETROSPEKTYWNEJ OCENY POSTAW RODZICÓW*

Opis: Narzędzie składa się z dwóch kwestionariuszy – do oceny postaw ojca i matki osobno. Każdy z kwestionariuszy zawiera po 50 stwierdzeń, badany ustosunkowuje sie do nich na pięciopunktowej skali. Narzędzie pozwala na retrospektywną ocenę rodziców w zakresie pięciu postaw rodzicielskich: akceptacji/odrzucania, wymagania, autonomii, niekonsekwencji i ochraniania.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna wszystkich pięciu wymiarów.

Trafność: zbadana trafność kryterialna (jako kryterium m. in.: staż małżeński, wychowywanie się w rodzinie z problemami alkoholowymi, choroba somatyczna, osadzenie w więzieniu); korelacje z NEO-FFI.

Normy: stenowe, osobno dla kobiet i mężczyzn w wieku 20 – 60 lat.

Zastosowanie: do diagnozy indywidualnej; do badań naukowych.

TESTY NEUROPSYCHOLOGICZNE

ZESTAW PRÓB DO BADANIA PROCESÓW POZNAWCZYCH U PACJENTÓW Z USZKODZENIAMI MÓZGU

Włodzimierz Łucki

Wydanie drugie (poprawione i rozszerzone) (1995)

Zestaw Prób nie ma charakteru testu. Wykorzystywany jest w badaniu klinicznym osób wykazujących objawy zaburzeń po uszkodzeniu centralnego układu nerwowego. Zestaw pomaga w określeniu charakteru i rozmiarów zaburzeń, w podjęciu decyzji dotyczących metod rehabilitacji zaburzonych funkcji a wreszcie – w ocenie stopnia, w jakim owe zaburzone funkcje zostały przywrócone w wyniku prowadzonych zajęć.

DIAGNOZOWANIE USZKODZEŃ MÓZGU (DUM)

wg F. Hillersa

Sigrid Weidlich, Georg Lamberti (1996)

 Wiek dzieci, młodzież, dorośli
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu. Jest to metoda przeznaczona do oceny zaburzeń pamięci, w czasie uczenia się na materiale figuralnym.
 Normy Normy (dane niemieckie): dla dzieci i młodzieży (5-21 lat) oraz dla dorosłych.
 Zastosowanie diagnoza neuropsychologiczna, badania przesiewowe.

TEST PAMIĘCI WZROKOWEJ BENTONA

Polska normalizacja

Aleksandra Jaworowska (2007)

Praca zawiera wyniki polskiej normalizacji Testu Pamięci Wzrokowej Bentona. Test ten służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.

 Normy dla populacji w wieku 5 – 25 lat oraz 55 – 75 lat, osobno dla każdej wersji testu
 Zastosowanie diagnoza neuropsychologiczna, badania naukowe

AFA-SKALA*

Skala do badania mowy dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji. Jak badać mowę dziecka afatycznego?

Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz, Lucyna Mikosza (2003)

 Wiek przedszkolny i młodszy szkolny
 Procedura badanie indywidualne za pomocą zestawu prób. Narzędzie służy do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka.
 Opis Skala składa się z 9 prób opartych na materiale werbalnym i graficznym o przydatności potwierdzonej w codziennej praktyce Autorek; dokładnemu zapisowi i późniejszej analizie poddaje się wszystkie werbalne i niewerbalne reakcje dziecka.

WZROKOWO-MOTORYCZNY TEST GESTALT

BENDER

Autor testu: Lauretta Bender (1998)

 Wiek dzieci, młodzież, dorośli
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu

Test służy do badania orientacji przestrzennej w toku kopiowania dziewięciu wzorów rysunkowych.

Powszechnie stosowany w badaniach klinicznych przy diagnozowaniu różnych rodzajów organicznych schorzeń mózgu, upośledzenia umysłowego, psychoz alkoholowych, demencji starczej. Stosowany także do wykrywania przypadków symulacji upośledzenia umysłowego i chorób psychicznych.

Normy (tylko dane amerykańskie): dla dzieci w wieku 3-11 lat oraz dla dorosłych.

Zastosowanie: diagnoza neuropsychologiczna, badania naukowe

JAK POMÓC DZIECKU Z PROBLEMAMI W OBSZARZE FUNKCJONOWANIA W SZKOLE ?

KWESTIONARIUSZ JA I MOJA SZKOŁA *

Elżbieta Zwierzyńska, Andrzej Matuszewski (2002)

 Wiek dzieci od 10 do 15 lat
 Procedura badanie indywidualne (w uzasadnionych przypadkach także grupowe); bez ograniczenia czasu – przeciętnie około 20 minut. Kwestionariusz przeznaczony jest do badania motywacji do nauki oraz lęku szkolnego
 Normy stenowe dla dziewcząt i chłopców z klas IV-VI szkół podstawowych oraz z klas I i II gimnazjum.
 Zastosowanie w diagnozowaniu czynników emocjonalno-motywacyjnych wpływających na poziom osiągnięć szkolnych dziecka.

*Wydawcą testu jest wydawnictwo CMPP

KWESTIONARIUSZE „KLASA WOBEC MNIE”, „JA WOBEC KLASY” (KWM)*

Anna Zwierzyńska i Andrzej Matuszewski (2006)

 Wiek dzieci od 10 do 15 lat
 Procedura przede wszystkim badania indywidualne; badany wypełnia oba kwestionariusze; czas badania nieograniczony – przeciętnie wynosi 30 minut. Zestaw kwestionariuszy stworzono na potrzeby diagnozy nieprzystosowanie społecznego dzieci w klasie szkolnej.
 Normy dziewczęta i chłopcy z IV-VI klasy szkoły podstawowej oraz I-III klasy gimnazjum.
 Zastosowanie diagnozowanie nieprzystosowania społecznego dzieci w sytuacji szkolnej.

*Wydawcą testu jest Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

TEST KOMUNIKACJI ZADANIOWEJ RODZIC-DZIECKO (TKZ R-D)*

Anna Frydrychowicz (2003)

 Wiek Test służy do diagnozy efektywności zachowań komunikacyjnych dziecka i rodzica w sytuacjach zadaniowych.
 Procedura badanie indywidualne dziecka i rodzica w sytuacji wykonywania przez nich zadania testowego; przeciętnie badanie zajmuje kilkanaście minut
 Normy tymczasowe normy stenowe dla dwu poziomów wieku: 6-7 i 8-9 lat (skala D) oraz trzech poziomów wykształcenia rodziców (skala R).
 Zastosowanie poradnictwo szkolne (optymalizowanie pomocy w nauce udzielanej dzieciom przez rodziców czy profesjonalistów).

* Wydawcą testu jest Centrum Metodyczne Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

TEST STOSUNKÓW SZKOLNYCH (TSS)*

Polska adaptacja: Elżbieta Zwierzyńska (2000)

 Wiek dzieci od 10 do 14 lat
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeważnie 30 minut
 Zastosowanie w pracy psychologa szkolnego

TSS jest testem projekcyjnym. Służy do badania obrazu relacji interpersonalnych, związanych z nauką szkolną u dzieci.

* Wydawcą testu jest Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

WCZESNE WYKRYWANIE ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH – JUŻ OD 2 MIESIĄCA ŻYCIA, ZBADAJ SWOJE DZIECKO.

Dziecięca Skala Rozwojowa DSR

DSR

Autorzy: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska (2007)

 Wiek małe dzieci (od 2 miesięcy do 3 lat).
 Procedura badanie indywidualne, bez ograniczenia czasu; czas badania: 30 – 60 minut.

Test służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka.

Opis: na DSR składa się Skala Wykonaniowa i Skala Obserwacyjna. Skala Wykonaniowa zawiera 10 testów (Manipulacja, Percepcja, Bazgranie i rysowanie, Klocki, Porównywanie, Pamięć, Mowa, Słownik, Zachowania społeczne i Motoryka). Dziecko jest badane testami przeznaczonymi dla jego wieku. Naukę przeprowadzania badania ułatwia film. Wynikiem ogólnym w Skali Wykonaniowej jest suma punktów otrzymanych w wykonywanych testach. Poczynając od 4. miesiąca życia można przeprowadzić analizę profilową. Skala Obserwacyjna pozwala na podstawie obserwacji dziecka w trakcie badania ocenić cechy jego temperamentu: Wigor, Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna wyniku ogólnego, nieco niższa poszczególnych testów.

Trafność: wyniki w Skali Wykonaniowej wzrastają wraz z wiekiem i różnicują dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

Normy: dla dzieci w wieku 0;2(0) – 0;5(30) w odstępach dwutygodniowych, dla dzieci starszych w odstępach miesięcznych.

Zastosowanie: wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

Skala Dojrzałości Umysłowej COLUMBIA

COLUMBIA

Autorzy testu: Bessie B. Burgemeister, Lucille Hollander Blum, Irving Lorge

Polska standaryzacja: Anna Ciechanowicz (1990)

 Wiek dzieci od 4 do 10 roku życia.
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20-25 minut.

Test niewerbalny służący do oceny poziomu dojrzałości umysłowej dziecka, definiowanej jako „zdolność do rozumowania”.

Opis: test składa się z 70 tablic z rysunkami (3 tablice przykładowe i 67 tablic stanowiących właściwe zadania). Zadaniem osoby badanej jest wskazanie na każdej z tablic rysunku nie wiążącego się z pozostałymi.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna.

Trafność: istotne korelacje z ocenami szkolnymi.

Normy: dla dzieci od 4 do 10 roku życia (próba ogólnopolska).

Zastosowanie: diagnoza rozwoju umysłowego. Test szczególnie przydatny do badania dzieci głuchych oraz cierpiących na porażenie mózgowe.

Tekst pochodzi ze strony internetowej Pracowni Testów Psychologicznych PTP